Osma ry:n säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Osma ry., ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on

(1) toimia Suomen yliopistoissa toimivien suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestöjen valtakunnallisena yhteistyö- ja kattojärjestönä sekä alan opiskelijoiden valtakunnallisena etujärjestönä
(2) herättää julkisuudessa ja kansalaisten keskuudessa kiinnostusta suomen kielen alan opintoihin liittyviin asioihin sekä seurata alan kehitystä ja ottaa osaa oppiaineen sisällön ja menetelmien kehittämiseen.

3§ YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tiedottaa suomen kielen alan opintoihin ja niihin kohdistuviin muutoksiin liittyvistä asioista, pitää yhteyttä alalla vaikuttavien tahojen kanssa sekä harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kokouksia, illanviettoja ja opintoretkiä sekä neuvoo ja tukee jäsenjärjestöjään näiden toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia sekä periä jäsenmaksuja. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen viranomaisen luvan.

4§ YHDISTYKSEN JÄSENET

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat ne suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoiden rekisteröidyt ainejärjestöt, jotka yhdistyksen varsinainen kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä jäseniksi hyväksyy. Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Jäsenmaksut

Yhdistys perii varsinaisilta jäseniltä jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää syyskokous. Kannatusjäseneltä perittävästä jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous.

5§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä ainejärjestöjen sähköpostilistoille tai jäsenille kirjeitse vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous tarpeen vaatiessa sekä siinä tapauksessa, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten yhdistyksen hallitukselta pyytää.

Äänioikeus

Kokoukseen varsinainen jäsen voi lähettää kaksi (2) valtakirjallaan valtuuttamaansa edustajaa, joilla kullakin on yksi ääni. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on vain jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös yhdistyksen kannatusjäsenillä. Kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin sitä pyytäville henkilölle.

Aloiteoikeus

Oikeus aloitteiden tekemiseen on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on lähetettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Muut aloitteet on lähetettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Päätöksenteko

Kokouksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vaalit

Kokouksessa toimitettava vaali on aina enemmistövaali. Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet henkilöt. Vaalit toimitetaan kokouksessa suljetuin lipuin.

6§ VARSINAISTEN KOKOUSTEN ASIAT

Kevätkokouksen tehtävänä on

(1) valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
(2) todeta kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
(3) vahvistaa kokouksen asialista ja päättää kokousasioiden käsittelyjärjestyksestä
(4) käsitellä edellisen vuoden toimintakertomus
(5) käsitellä edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajienlausunto
(6) vahvistaa tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
(7) käsitellä aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
(8) käsitellä muut esiin tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.

Syyskokouksen tehtävänä on

(1) valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
(2) todeta kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
(3) vahvistaa kokouksen asialista ja päättää kokousasioiden käsittelyjärjestyksestä
(4) käsitellä ja vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
(5) määrätä seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus sekä varsinaisille että kannatusjäsenille
(6) käsitellä ja vahvistaa seuraavan vuoden talousarvio
(7) valita kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kummallekin varamies seuraavaksi vuodeksi
(8) valita yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (5–13) seuraavaksi vuodeksi
(9) käsitellä aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
(10) käsitellä muut esiin tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.

7§ YHDISTYKSEN HALLITUS

Jäsenet

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen syyskokouksessa valitsema hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä vähintään viisi (5) ja enintään kolmetoista (13) jäsentä. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä jommaltakummalta heistä pyytää. Hallituksen kokouksista on tiedotettava kaikille hallituksen jäsenille vähintään vuorokautta ennen kokousta.

Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Yhdistyksen hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden sitä pyytäville henkilöille.

Yhdistyksen hallituksen tehtävät:

(1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
(2) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
(3) laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja toimintakertomukseksi
(4) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta
(5) hyväksyä ja kirjata yhdistyksen uudet jäsenet sekä ylläpitää jäsenluetteloa
(6) edustaa yhdistystä
(7) asettaa tarvittavat alaisuudessaan toimivat toimikunnat avukseen
(8) hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita.

8§ LUOTTAMUSHENKILÖT

Luottamustehtäviin voidaan valita vain yhdistyksen jäsenjärjestöjen jäseniä.

Puheenjohtaja

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, valvoa hallituksen kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa, johtaa yhdistyksen toimintaa sekä kutsua koolle hallituksen kokoukset.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävänä on hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.

Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksista sekä huolehtia yhdistyksen kirjeenvaihdosta.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan tehtävänä on huolehtia yhdistyksen varainkäytöstä ja kirjanpidosta sekä laatia tilinpäätös.

9§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10§ YHDISTYKSEN TILI- JA TOIMIKAUSI

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään joulukuun 31. päivänä. Yhdistyksen tilit on luovutettava toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on esitettävä lausuntonsa niistä yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

11§ YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on lähetettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi on mainittava kokouskutsussa.

12§ EROTTAMINEN JA EROAMINEN

Jos yhdistyksen jäsen ei suorita jäsenmaksua taikka on muuten jättänyt toteuttamatta ne velvollisuudet, joihin se on yhdistykseen liittyessään sitoutunut, tai jos se on toiminut yhdistystä huomattavasti vahingoittavalla tavalla, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa se.

Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen varsinainen kokous kuultuaan yhdistyksen hallitusta ja erotettua jäsenjärjestöä sekä hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti.

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta yhdistyksen pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitteet, jotka sille kuuluvat sinä kalenterivuotena, jona eroaminen tapahtuu.

13§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös on kummassakin kokouksessa tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, sen varat on jaettava tasan senhetkisten varsinaisten jäsenten kesken.